Επιστρεπτέα Προκαταβολή - 3ος Κύκλος

Επιστρεπτέα Προκαταβολή - 3ος Κύκλος

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης, αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19. Πιο συγκεκριμένα δικαίωμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

 1. Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
 2. Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Από τις παραπάνω εξαιρούνται οι ακόλουθες:

 1. Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:
  1. είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, της οποίας τα έσοδα, βάση της αρχικής δήλωσης φόρους εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 και συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα Ι του ΦΕΚ.
  2. είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
 2. Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.
 3. Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
 4. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:

 1. Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:
  1. δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
  2. δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 2. Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού De minimis και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Το σύστημα για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 και θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «myBussinessSupport».

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343