Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Η MDC Stiakakis αναλαμβάνει τον ρόλο του συμβούλου τραπεζικών συνεργασιών με σκοπό την διευκόλυνση και βελτίωση των όρων χρηματοδότησης:

  • Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και δανειακής κατάστασης με κοστολόγηση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μεγεθών.
  • Αναζήτηση και υπολογισμός λύσεων για βελτιστοποίηση χρηματοοικονομικού κόστους και ορθής δανειακής διάρθρωσης.
  • Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για δανειοδότηση επιχειρήσεων με βελτιούμενα αποτελέσματα.
  • Μελέτη και διαχείριση προβληματικών δανείων, με συμμετοχή στην διαπραγμάτευση.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει συνεργασία με όλα τα  Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προκειμένου να υποστηρίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.