Εξωδικαστικός Μηχανισμός (ν.4738/2020)

Η βέλτιστη χρηματοοικονομική διάρθρωση μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ορθολογική διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της. Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που δίνεται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει την βάση για να δομηθεί μία υγιής επιχείρηση.

Μάθετε εδώ τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και ποιες οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης.

Εάν η επιχείρηση σας έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, το εξειδικευμένο προσωπικό της MDC Stiakakis αναλαμβάνει τη διαδικασία ένταξης σας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με σκοπό την εξυγίανση και την οικονομική ανάκαμψη της επιχείρησης σας.

Η προσέγγιση που ακολουθούμε περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα Περιγραφή Λεπτομέρειες
1ο Αξιολόγηση νομικών και οικονομικών προϋποθέσεων για υπαγωγή στον συμβιβασμό Με την παραλαβή των αρχικών στοιχείων γίνεται η αξιολόγηση των προϋποθέσεων υπαγωγής, η εκτίμηση των λύσεων και η επιλογή της πιο πρόσφορής διαδικασίας.
2ο Αρχικό στάδιο υποβολής αίτησης Είσοδος στην πλατφόρμα και δημιουργία νέας αίτησης για τον οφειλέτη και τα εμπλεκόμενα με αυτόν πρόσωπα. Παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων, μορφοποίηση, επεξεργασία, και διασφάλιση ορθότητας προϋποθέσεων & δεδομένων.
3ο Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δικαιολογητικών Σύνταξη φακέλου, υποβολή αίτησης και κοινοποίηση σε εμπλεκόμενους.
4ο Αξιολόγηση αίτησης από χρηματοδοτικούς φορείς Έλεγχος αποτελέσματος ψηφοφορίας, εντοπισμός ενδεχόμενων λαθών, επισκόπηση προτάσεων υπολογιστικού εργαλείου.
5ο Αξιολόγηση συμφωνίας από οφειλέτη Αποδοχή, απόρριψη ή ορισμός διαμεσολαβητή
6ο Διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοσίου Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης χρηματοδοτικών φορέων και ύπαρξης οφειλών στο δημόσιο η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγωγή του δημοσίου ως πιστωτή για την εξεύρεση λύσης με αυτό.
7ο Ολοκλήρωση διαδικασίας Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση οφειλών με τους πιστωτές.

 

Η ρύθμιση των οφειλών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εξυγίανση μίας επιχείρησης, από μόνη της όμως δεν εγγυάται την μακροχρόνια ανάπτυξη της αν δεν συνοδεύεται από ένα βάσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Η επιδίωξη μας στην MDC Stiakakis είναι η διατηρήσιμη και μακροχρόνια επιτυχία των πελατών μας, για αυτό μέσα από υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορούμε να στηρίξουμε την επιχείρηση σας και στα επόμενα βήματα ανάπτυξης ή/και εξυγίανσης της.

Δείτε με ποιον τρόπο μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας από τις υπηρεσίες μας.