Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του De minimis;

  1. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε μια επιχείρηση εντός τριετούς περιόδου δε μπορούν αν υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο όριο των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000)
  2. Για τον προσδιορισμό της τριετίας κατά τον έλεγχο του De minimis, εξετάζεται η ημερομηνία έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης και όχι η ημερομηνία εκταμίευσης του δημοσίου χρήματος. Επίσης να τονιστεί ότι υπολογίζεται το ποσό ενίσχυσης (Δημόσιο χρήμα) που έχει ληφθεί και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου.
  3. Περαιτέρω για τον καθορισμό του συνόλου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει μια επιχείρηση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και όλες οι ενισχύσεις της τελευταίας τριετίας που υπάγονται στο καθεστώς αυτό, οι οποίες έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες ή και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την αιτούσα επιχείρηση.
  4. Τέλος από τον κανόνα De minimis εξαιρούνται οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές, οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τομέας του άνθρακα, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών και οι ενισχύσεις για τις προβληματικές επιχειρήσεις. Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των υπολοίπων τομέων.