Τι ορίζεται ως μικρομεσαία επιχείρηση;

Ένας από τους κύριους στόχους της σύστασης για τις ΜΜΕ είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα υποστήριξης χορηγούνται μόνο στις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται πραγματικά. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των ΜΜΕ εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜΜΕ. Ισχύει επίσης για τα εν λόγω είδη κρατικών ενισχύσεων όταν δεν υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για τα τρία κριτήρια, μια επιχείρηση μπορεί να καθορίσει κατά πόσον είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Τα κριτήρια αυτά είναι το προσωπικό μετρούμενο σε Ετήσιες Μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού. Η επιχείρηση μπορεί να εκπληρώνει είτε το κριτήριο του κύκλου εργασιών είτε το κριτήριο του ισολογισμού (όχι υποχρεωτικά και τα δύο), ενώ μπορεί να υπερβαίνει το όριο σε ένα μόνο από τα δύο και πάλι να θεωρείται ΜΜΕ.

Ο πίνακας των κριτηρίων έχει ως εξής:

Τα όρια των κριτηρίων πρέπει να τηρούνται για 2 διαδοχικά οικονομικά έτη προκειμένου η επιχείρηση να χαρακτηριστεί ΜμΕ. Δεν αρκεί ένα έτος για την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της ΜμΕ. Ελέγχονται τα δεδομένα από τις τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις. Αν η επιχείρηση είναι νεοσύστατη γίνεται εκτίμηση βάσει του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διάκριση επιχειρήσεων σε σχέση με πιθανές εξαρτήσεις

Για την κατάταξη των εταιρειών σε μία από τίς παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται ο έλεγχος των σχέσεων με πιθανές άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην μετοχική σύνθεση της επιχείρησης ή στην διοίκηση της.

Με βάση την παραπάνω διάκριση μια επιχείρηση μπορεί να είναι:

 1. Ανεξάρτητη επιχείρηση
 2. Συνεργαζόμενη επιχείρηση
 3. Συνδεδεμένη επιχείρηση

Οι υπολογισμοί για καθέναν από τους τύπους της επιχείρησης είναι διαφορετικοί και τελικά καθορίζουν αν η επιχείρηση τηρεί τα όρια των κριτηρίων ορισμού ΜΜΕ. Για τον υπολογισμό των κριτιρίων, μια επιχείρηση ανάλογα με τον τρόπο που σχετίζεται με άλλες λαμβάνει υπόψη:

 1. Ανεξάρτητη επιχείρηση: Μόνο τα δικά της στοιχεία.
 2. Συνεργαζόμενη επιχείρηση: Τα δικά της σύν ένα μέρος των στοιχείων κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης.
 3. Συνδεδεμένη επιχείρηση: Τα δικά της συν όλα τα δεδομένα κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης.

Ορισμός συνεργαζόμενης επιχείρησης

 • η επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε άλλη επιχείρηση ή / και κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25 % στην υπό εξέταση επιχείρηση, και
 • η επιχείρηση δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση, ήτοι τα δικαιώματα ψήφου της επιχείρησης σε μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν υπερβαίνουν το 50%.

Παράδειγμα υπολογισμού κριτιρίων:

Η δική μου επιχείρηση Α κατέχει το 33% της Γ και το 49% της Δ, ενώ η επιχείρηση Β έχει μερίδιο 25% στη δική μου επιχείρηση. Για να υπολογίσω τον δικό μου αριθμό απασχολούμενων, τον Κύκλο Εργασιών και το Σύνολο του Ισολογισμού, προσθέτω τα σχετικά ποσοστά των στοιχείων της Β, της Γ και της Δ στα συνολικά μου στοιχεία.

Το σύνολο μου = 100% της Α + 25% της Β + 33% της Γ + 49% της Δ.

Ορισμός συνδεδεμένης επιχείρησης

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι εκείνες που αποτελούν όμιλο μέσω του άμεσου ή του έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης από μια άλλη ή μέσω της ικανότητας μιας επιχείρησης να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση.

Επομένως δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις:

 • μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων σε μια άλλη·
 • μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου μίας άλλης επιχείρησης·
 • μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν·
 • μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης. Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που μια σχέση αυτού του είδους προκύπτει μέσω της συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων (που ενεργούν από κοινού), οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

Παράδειγμα υπολογισμού κριτιρίων:

Η δική μου επιχείρηση Α κατέχει το 51% της Γ και το 100% της Δ, ενώ η επιχείρηση Β έχει μερίδιο 60% στη δική μου επιχείρηση.

Επειδή η συμμετοχή σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη του 50%, προσθέτω το 100% των στοιχείων καθεμιάς από τις τέσσερις επιχειρήσεις στον υπολογισμό των στοιχείων μου σχετικά με τον αριθμό των απασχολούμενων και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το σύνολό μου = 100% της A + 100% της B + 100% της Γ + 100% της Δ

Σημαντική επισήμανση: Λαμβάνονται υπόψη όλες οι άμεσες ή έμμεσες σχέσεις που έχει μια επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις. Η γεωγραφική προέλευση ή ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν έχουν σημασία (εκτός αν ο σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ φυσικών προσώπων).

Κατεβάστε εδώ τον αναλυτικό οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ