Λειτουργικός (Ανα)Σχεδιασμός

Οι διαδικασίες της επιχείρησής σας μπορούν να γίνουν το στρατηγικό της πλεονέκτημα. Ο λειτουργικός σχεδιασμός αφορά την εξειδίκευση της στρατηγικής και συγκεκριμένα το πως αυτή θα μεταφραστεί σε καθημερινές διεργασίες.

Η εργασία μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός πλεονεκτημάτων και αδυναμιών που αφορούν την οργανωτική δομή της επιχείρησης και τις διαδικασίες της.
  • Σχεδιασμός νέας λειτουργικής δομής και διαδικασιών με καταγραφή τμημάτων, οργανογράμματος, θέσεων εργασίας και αρμοδιοτήτων που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους. Εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων της εταιρείας προς όφελος της.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού και της διοίκησης στην εφαρμογή της νέας λειτουργικής δομής της εταιρείας.
  • Μέτρηση των αποτελεσμάτων, συνεχής βελτίωση των δομών και των διεργασιών ώστε αυτές να γίνονται πιο αποτελεσματικές.