Επιχορήγηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Τα βασικά σημεία της νέας δράσης

Επιχορήγηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Τα βασικά σημεία της νέας δράσης

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Χρονική διάρκεια προγράμματος

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, και έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 για τα προγράμματα Ι & ΙΙΙ και έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 για το πρόγραμμα ΙΙ.

Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

Είναι οι επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος I επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής :

 1. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 90.000.000,00 €
 2. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000,00 €
 3. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000,00 €
 4. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00 €

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ του 2021 ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

Προτεραιότητα Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας
Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).
Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Industrial data platform templates and software
Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platform
Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX
Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Πρόγραμμα II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

Είναι οι επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 • Δεν είναι προβληματικές,
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Επιλέξιμες Ενέργειες

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, μέσω της προσφοράς σύγχρονων, ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων, που δύναται να σταθούν επάξια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες (Δ):

Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:

- Δ.1.1.: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.

- Δ.1.2.: Διενέργεια έρευνας αγοράς.

- Δ.1.3.: Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου,

Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:

- Δ.2.1.: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.

- Δ.2.2.: Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος.

- Δ.2.3.: Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)

Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση

- Δ.3.1.: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Δ.3.2.: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.

- Δ.3.3.: Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα Δράση, δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Διάρκεια υλοποίησης

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΔ1 - Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:

 • ΚΔ1.1. στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),
 • ΚΔ1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
 • ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2) , θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της απασχόλησης στον Φορέα της επένδυσης, η οποία θα αφορά ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι επιπλέον ΕΜΕ που προκύπτουν από αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 30% των ΕΜΕ που θα ενταχθούν στις Υποκατηγορίες

Δαπάνης (ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2).

Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύσει τους όρους εφαρμογής της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την προκήρυξη του Προγράμματος.

ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

 • ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του Έργου και ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
 • ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων και να αξιοποιούνται αποκλειστικά ως εισροή (input) για τους σκοπούς του έργου.
 • ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και δεν αφορούν τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν και οι Δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας.
 • ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις. Περιλαμβάνονται: Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε εμπορική έκθεση (συμβατική ή ψηφιακή/ υβριδική), εφόσον η συμμετοχή συνδέεται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου.
 • ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης. Περιλαμβάνονται δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου και εμπεριέχουν δαπάνες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα των διαδικασιών των Φορέων Παροχής των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισμού του Έργου.

ΚΔ3 - Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)

Περιλαμβάνονται:

 • ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων. Αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας (δηλ. εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που στεγάζει την επιχειρηματική μονάδα που υλοποιεί το Έργο) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο.
 • ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.
 • ΚΔ3.3. Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.
 • ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του προϋπολογισμού του Έργου.
 • ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με κατάλληλη τεκμηρίωση.

ΚΔ4 - Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν συνυπολογίζεται στον ενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Κριτήρια επιλογής

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος II πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Α/Α Κατηγορία Κριτηρίων Σχετική Βαρύτητα Κριτήριο Σχετική Βαρύτητα
1. Κ.Κ.1 ΠΡΟΪΟΝ 35% Κ.1.1

Κατανόηση αγοράς-στόχου και εστίαση σε πραγματικές ανάγκες ή ευκαιρίες

40%
2. Κ.1.2

Καταλληλότητα προϊόντος και Τεχνολογική/ Επιχειρησιακή καινοτομία

40%
3. Κ.1.3 Ωριμότητα προϊόντος 20%
4.

Κ.Κ.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

30% Κ.2.1

Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής ομάδας

30%
5. Κ.2.2

Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Επιχείρησης- Δικαιούχου & Συνεργατών

30%
6. Κ.2.3

Πληρότητα μεθοδολογίας εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδίου

40%
7.

Κ.Κ.3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

35% Κ.3.1

Αξιολόγηση οικονομικής σκοπιμότητας και εμπορικής βιωσιμότητας

30%
8. Κ.3.2 Επίπεδο εξωστρέφειας 30%
9. Κ.3.3

Εμπορικό ενδιαφέρον από τρίτους - Στρατηγικές Συνεργασίες

30%
10. Κ.3.4 Επιπτώσεις ESG 10%

Τρόπος βαθμολόγησης: Κάθε κριτήριο βαθμολογείται χωριστά και λαμβάνει μία ακέραια τιμή από 0 έως 3.

Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει μεγαλύτερη/πληρέστερη κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Η ποιοτική αξιολόγηση κάθε κριτηρίου γίνεται ως εξής:

 • Εξετάζονται τα επιμέρους στοιχεία που εξειδικεύουν το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης, όπως έχουν αναλυθεί ανωτέρω.
 • Με βάση το βαθμό κάλυψης των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το κριτήριο αποδίδεται μία εκ των δυνατών τιμών.
Χαρακτηρισμός Πιθανή επεξήγηση (βοηθητικό) Βαθμολογία
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη των ζητουμένων.

Υπάρχει παντελής έλλειψη τεκμηρίωσης των ισχυρισμών.

Η προσέγγιση έχει ουσιώδεις ελλείψεις και δεν μπορεί να γίνει στο σύνολό της αποδεκτή.

0

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΕΣ – ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Καλύπτονται κάποιες βασικές πτυχές, αλλά επίσης ένα μέρος των ζητούμενων δεν προσεγγίζεται επαρκώς.

Δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία για την αιτιολόγηση-απόδειξη των γενικών επιχειρημάτων που παρατίθενται.

Υπάρχει γενική και αόριστη αιτιολόγηση.

Παρατίθενται μεν επιχειρήματα τα οποία δεν κρίνονται πειστικά.

1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Τα περισσότερα στοιχεία αξιολόγησης του κριτηρίου καλύπτονται με επάρκεια.

Δίνονται σαφείς απαντήσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις παρατίθεται το ανάλογο τεκμηριωτικό υλικό.

2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ – ΑΡΙΣΤΟ

Καλύπτονται πλήρως όλες ή σχεδόν όλες οι πτυχές του κριτηρίου και δίνονται επαρκή στοιχεία και τεκμηρίωση.

Από τα στοιχεία και τη συνολική τεκμηρίωση αναδεικνύεται ο υψηλός βαθμός ποιότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι πλήρως συμβατή με τη φιλοσοφία της Δράσης αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο.

3

Η τελική βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 300 βαθμούς.

Ελάχιστα βαθμολογικά κατώφλια αποδοχής: Προτάσεις που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη των 150 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προτάσεις των οποίων η βαθμολογία οποιασδήποτε Κατηγορίας Κριτηρίων είναι μικρότερη των 40 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

Για τους σκοπούς του Προγράμματος προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος.

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

Εϊναι οι επιχειρήσεις που:

 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022 και είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,0 έως 250,00 ΕΜΕ..
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική
 • Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ
 • Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία):

- Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

- Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.

- Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.

- Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό "ΠΑΥΣΗ".

Κριτήρια κατάταξης

Η συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων θα γίνεται επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων και πολλαπλασιαστών:

Κριτήρια Κατάταξης:

Κ1: Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

Κ2: Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

Κ3: Μήνες Λειτουργίας

Πολλαπλασιαστές αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 1, 2, 3:

Π1: Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014)

Π2: Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Πολλαπλασιαστές αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 4, 5, 6:

Π1: Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

Π2: Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Κάθε κριτήριο και πολλαπλασιαστής θα δίνει συγκεκριμένους βαθμούς. Η κάθε επιχείρηση θα συγκεντρώνει αθροιστικά μία συνολική βαθμολογία που θα κυμαίνεται από 0 έως 10.000 βαθμούς.

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: €150,00

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

Κατηγορία 3: Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: €300,00

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών. Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.