Λογιστική & Φορολογική Λειτουργία

Στην MDC Stiakakis παρέχουμε απαράμιλλη τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών για να υποστηρίξουμε τις οικονομικές σας ανάγκες. Δεσμευόμαστε να είμαστε ο συνεργάτης σας σε κάθε βήμα, βοηθώντας σας να πλοηγηθείτε με επιτυχία στο πολύπλοκο φορολογικό και κανονιστικό περιβάλλον. Οι δυνατότητες της ομάδας μας προέρχονται από την εκτεταμένη εμπειρία και την εις βάθος κατανόηση των λογιστικών κανονισμών και της φορολογικής νομοθεσίας.

Εμπιστευτείτε μας για την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις μοναδικές σας απαιτήσεις, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι:

  • Δημιουργία και οργάνωση υποδομής και διαδικασιών λογιστηρίου.
  • Επίβλεψη ή πλήρη ανάθεση λειτουργίας λογιστηρίου.
  • Συμβουλευτική επιλογής και παραμετροποίησης λογισμικού για την βέλτιστη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών.
  • Εκπαίδευση προσωπικού λογιστηρίου.
  • Δημιουργία χρηματοοικονομικών αναφορών και ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με την πορεία των μεγεθών της εταιρείας ή του ομίλου.
  • Μελέτη και εφαρμογή φορολογικών θεμάτων και λύσεων κατά περίπτωση.
  • Παρακολούθηση και προετοιμασία φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Σύνταξη και υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Επιπλέον υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική επιλογής κατάλληλης νομικής μορφής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κρίσιμες παραμέτρους.
  • Σύσταση, έναρξη, λύση και εκκαθάριση εταιρειών.