Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας: Πράσινος Αγροτουρισμός

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας: Πράσινος Αγροτουρισμός

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Πράσινος αγροτουρισμός» της δράσης: «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υποέργο αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Στόχος

Στόχος του Υποέργου, είναι:

 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα και η υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ (και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα), είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Αιτούμενος προϋπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες € 500.000,00 € 7.500.000,00
Μεγάλες € 500.000,00 € 12.500.000,00

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Περιοχές παρέμβασης ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
    ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο

Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης

30% 40% 50%
Κρήτη 30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 30% 40% 50%
Κεντρική Μακεδονία 30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50%
Ήπειρος 30% 40% 50%
Θεσσαλία 30% 40% 50%
Ιόνια Νησιά 30% 40% 50%
Δυτική Ελλάδα 30% 40% 50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας) 30% 40% 50%
Π.Ε. Εύβοιας 40% 50% 50%
Πελοπόννησο (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας) 30% 40% 50%
Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης

25% 35% 45%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε Περιφέρεια αλλά δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 50% για τις ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7)

Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.ά.) με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές, στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού
 • Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρεχόμενες ενισχύσεις

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και προκαταβολής ή/και ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 του ΓΑΚ καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. 

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

 1. Υποβολή των αιτήσεων από 19 Ιουλίου 2022  έως 30 Σεπτέμβριου 2022. 
 2. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 20η Ιουλίου  2022 έως την 30η Νοεμβρίου 202 
 3. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 30/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00.

Έλεγχος Πληρότητας

Ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Διαδικασία Υλοποίησης- Παρακολούθησης

Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης και την αποδοχή της, ο δικαιούχος αποκτά το νόμιμο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης. Προς τούτου υποβάλλει μέσω του ΠΣ αίτημα καταβολής της ενίσχυσης. Στο αίτημα καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Η μη εμπρόθεσμη οριστικοποίηση του πρώτου αιτήματος υποβολής της ενίσχυσης συνεπάγεται την απένταξη του δυνητικού δικαιούχου.

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία ρευστότητας των παραγράφων 12.2, 12.3 και 12.4, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Με το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης, εφόσον περιγράφονται στην ατομική εγκριτική απόφαση ενίσχυσης, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά ένταξης όπως περιγράφονται επιλεξιμότητας, όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση

Απαιτείται τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δράσεις:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
 • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
 • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ
 • Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
 • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού

Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω δράσεις:

 • Προώθηση τοπικής γαστρονομίας
 • Προώθηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες
 • Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς (προσκόμιση μνημονίου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες με έδρα ή υποκατάστημα εντός της Περιφέρειας υλοποίησης της επένδυσης).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης

Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985