Προγράμματα ΔΥΠΑ για επιχειρήσεις που παραμένουν ακόμα ανοικτά

Προγράμματα ΔΥΠΑ για επιχειρήσεις που παραμένουν ακόμα ανοικτά

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30-66 ετών

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της τον τελευταίο μήνα πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000 € από το έτος 2014. 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Α: Για 3.000 ανέργες/ους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργες/ους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άτομα με Αναπηρία
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
 • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
 • Αποφυλακισμένα Άτομα
 • Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
 • Διεμφυλικά πρόσωπα
 • Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και
 • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
 2. Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Β: Για 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΣΚΟΠΟΣ

 Η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 • Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία
 • Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία\Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία
 • Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης
 • Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

Ανάλογα με την κατηγορία ωφελουμένων ανέργων και το καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση, υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το ύψος επιχορήγησης και τη διάρκεια του προγράμματος.

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το «πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει σωρευτικά: α) να είναι άνεργοι, ηλικίας 56 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, και β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55- 67 ετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 5.000 νέων, κυρίως «πράσινων» θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.