ΠΕΠ Κρήτης: Δράση 1.b.2 «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020

ΠΕΠ Κρήτης: Δράση 1.b.2 «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020

Βασικός στόχος της δράσης 1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» είναι η ενίσχυση έργων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete εκτός του τομέα της ενέργειας.

Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

  1. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Το αντικείμενο του έργου ΕΤΑΚ που προτίθενται να υλοποιήσουν θα πρέπει να εμπίπτει σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete πλην του τομέα της ενέργειας.
  2. Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία Επιχείρηση): κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
  3. Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση)

Ύψος επένδυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με ελάχιστο προϋπολογισμό 50.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ έως 600.000€.

Η συμμετοχή των Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Ειδικότερα στους σκοπούς της πρόσκλησης είναι η στήριξη συνεργατικών σχημάτων στους παρακάτω θεματικούς τομείς της RIS3Crete:

  • Αγροδιατροφικός τομέας
  • Πολιτιστικός – Τουριστικός τομέας
  • Περιβαλλοντικός τομέας όπως εξειδικεύτηκαν περαιτέρω σε υποτομείς από την διαδικασία Επιχειρηματικής

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝ. 651/2014 ανά άρθρο και ανά κατηγορία Δυνητικού Δικαιούχου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οργανισμοί Έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων μη Κρατική Ενίσχυση

Μεγάλες ΜμΕ

Άρθρο 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»

1) Δαπάνες προσωπικού

2) Οργάνων και εξοπλισμού

3) Κτιρίων και γηπέδων

4) Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη.

5) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

6) Μελέτες σκοπιμότητας

Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»

i. Δαπάνες για απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

 

ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

 

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

 

Διάρθρωση Προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ/ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25 – Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης

1. Δαπάνες προσωπικού

35%

1.1 Δαπάνες ήδη απασχολούμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας

60%

1.2 Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – μισθωτή σχέση εργασίας

60%

1.3 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου

30%

2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

 

2.1 Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

 

2.2 Δαπάνες για αγορά Λογισμικού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

 

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

30%

3.1 Δαπάνες κτιρίων που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου

 

3.2 Δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες (αφορά γήπεδα)

 

4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη.

 

4.1 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

40%

4.2 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

30%

4.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

20%

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσα αποτελέσματα του έργου

 

5.1 Δαπάνες ταξιδιών

5%

5.2 Δαπάνες δημοσιότητας

5%

5.3 Αναλώσιμα

15%

5.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή

3%

5.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.

10%

5.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

5%

5.7 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες

15% (επί του προσωπικού κατ. 1)

6. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

5%

6.1 Δαπάνες διεξαγωγής – εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας

 

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28 – Δαπάνες για έργα καινοτομίας ΜΜΕ

7. Δαπάνες διπλωματών ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,

 

Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού

70%

8. Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου

60%

9. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

≤15.000

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η επόμενη από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ενισχύσεις

Επιχειρήσεις

Η ένταση της ενίσχυσης ανά άρθρο, κατηγορία έρευνας, είδος φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις

i) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα (Industrial/Αpplied Research)

Έως 50%

Έως 60%

Έως 70%

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία από τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους· ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Έως 65%

Έως 75% Έως 80%

Πειραματική Ανάπτυξη (Experimental development)

Έως 25%

Έως 35%

Έως 45%

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)

Έως 25% Έως 50% Έως 60%

Μελέτες σκοπιμότητας

Έως 50% Έως 60% Έως 70%

ii) Άρθρο 28 Καν. Ε.Ε. 651/2014 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»

Δαπάνες για έργα Καινοτομίας ΜΜΕ

Δεν εφαρμόζεται

Έως 50%

Ηλεκτρονική υποβολή

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Δράση 1.b.2 – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete».

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων:

Aπό 2/10/2018 έως 28/02/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

Βρέιτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343