ΠΑΑ: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΠΑΑ: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.3 είναι επαγγελματίες αγρότες, που:

 • δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
 • έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018.
 • κατοικούν σε τοπικές/δημοτικές κοινότητες έως 5.000 κατοίκους.
 • έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
 • Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευσή τους πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.
 • Πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην αρ. 592/23-1-2019 Απόφαση της 1ης πρόσκλησης και αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στην 1η πρόσκληση, με βασικό όρο την επίτευξη ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 65 βαθμούς και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια.

Περίοδος υποβολής

Από 22/3/2019 έως 2/7/2019

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 15/5/2019. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 16/5/2019 έως και τις 29/5/2019, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα.

H 1η Πρόσκληση του υπομέτρου 6.3 εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες σε όλη την επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική.

Όροι και προϋποθέσεις

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, και οι λοιποί όροι του υπομέτρου 6.3 προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρ. 592/23-1-2019 απόφαση της 1ης Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 14.000 € για κάθε δικαιούχο. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του και να τηρήσει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην στην αρ. 592/23-1-2019 απόφαση της 1ης Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 70.000.000

Αναλυτικά:

 • Περιφέρεια Κρήτης: 6.524.000 €
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 6.272.000€
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 10.794.000€
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 4.270.000 €
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας: 7.280.000€
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: 6.776.000€
 • Περιφέρεια Ηπείρου: 4.018.000€
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 2.254.000€
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: 6.524.000€
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου: 7.770.000€
 • Περιφέρεια Αττικής: 2.506.000€
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 2.254.000 €
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 2.758.000 €

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343