Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων της Κρήτης

Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων της Κρήτης

Ημερομηνίες προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης: 10/07/2024

Ημερομηνία λήξης: 25/09/2024

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης 4.1.2 - «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», του Στόχου Πολιτικής 4 «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», του Ειδικού Στόχου ESO4.1.

Δικαιούχοι της δράσης είναι υπό σύσταση και υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής).

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι δυνατή από τις 10-07-2024 έως τις 25-09-2024. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € (για την περιφέρεια Κρήτης) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ως εξής:

  • Ποσοστό 30%: για την κατηγορία Α «Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο»
  • Ποσοστό 70%: για την κατηγορία Β «Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο»

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) και από Εθνικούς Πόρους.

  • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης
  • Εύρος Χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη): από 25.000 έως 70.000 ευρώ.
  • Εφαρμόζεται ο κανόνας De-minimis (Κανονισμός (ΕΕ) αρίθμ. 2831/2023).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δαπάνες Προσωπικού (άμεσες δαπάνες)
Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ) Από €17.857,14 έως €50.000,00
Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου

Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου Αφορά:

Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή,
δικτύωση κ.α.).

Εφαρμόζεται Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου - απλοποιημένο κόστος (40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού)

– Υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης
Από €7.142,86 έως €20.000,00

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Επίσης ορίζονται τρία κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων ως εξής:

Κριτήριο Περιγραφή Κριτηρίου Συντελεστής Βαρύτητας
Α Χαρακτηριστικά των μελών και του φορέα της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας 30%
Β Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου 30%
Γ Ενίσχυση απασχόλησης – κοινωνικής ένταξης 40%

Επισημαίνεται ότι για να χαρακτηριστεί ως εν δυνάμει επιλέξιμη μία πρόταση για χρηματοδότηση, θα πρέπει:

(α) η πρόταση αυτή να αξιολογηθεί με κατ’ ελάχιστο 30 βαθμούς (από τους 100) και

(β) ο φορέας Κ.Α.Λ.Ο να δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει μία τουλάχιστον νέα θέση εργασίας που να αντιστοιχεί σε 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας (1,5 ΕΜΕ).

Προτάσεις που δεν ικανοποιούν τα προαναφερόμενα (α) και (β) αυτομάτως αποκλείονται. Επίσης η πρόταση αυτόματα αποκλείεται από τη χρηματοδότηση όταν στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου (Κριτήριο Β) και συγκεκριμένα στο υπό-κριτήριο Β1 – «Πληρότητα και σαφήνεια επιχειρηματικού σχεδίου», κριθεί με το βαθμό μηδέν (0).

Για να διαβάσετε την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος πατήστε εδώ.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Επικοινωνήστε για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ένταξης άμεσα.