Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης της Μεσαράς μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης της Μεσαράς μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ημερομηνίες προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη 12/04/2023 και ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης: Παρασκευή 16/06/2023 και ώρα: 15:00

Δράσεις

Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Βιοτεχνίες - Λιανικό εμπόριο

Κωδικός δράσης / Υπό-δράσης Τίτλος Υπό-δράσης Ποσοστό ενίσχυσης Δημόσια δαπάνη
19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους   200.000
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50% 100.000
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 65% 100.000
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής   280.000
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50% 280.000
ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 480.000

Περιοχές παρέμβασης

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου

Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής

Τοπική Κοινότητα Μιαμούς

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δημοτική Ενότητα Μοιρών

Τοπική Κοινότητα Αληθινής

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Χρόνος υλοποίησης

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως 30/06/2025.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων της παρούσας δύναται να είναι:

  1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
  2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  3. Αγορά καινούργιων οχημάτων.
  4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
  5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
  6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
  7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης.

Προϋπολογισμός

€ 480.000


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.