ΕΣΠΑ: Ψηφιακό Άλμα

ΕΣΠΑ: Ψηφιακό Άλμα

Τη Δεύτερα 11 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Άλμα" το οποίο στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 

Λήξη Υποβολών: 15 Νοεμβρίου 2018 (3η παράταση) 

Δικαιούχοι της Δράσης:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 2. Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:

 • Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 1. Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
 2. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 3. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 4. Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 5. Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 6. Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 7. Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες 
  • Mobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 4. Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • Φιλοξενία (hosting, collocation)
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • Aνάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • Aνάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • Mεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης:

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες: 

 • Από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Ερωτηματολόγιο Ψηφιακής Ωριμότητας:

AA ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Σύνδεση στο διαδίκτυο-VDSL (0,5), LL(1), Οπτική ίνα (1)
2 Δικτύωση LAN (0,5), WAN/VPN (1)
3

Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing )

4 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής(ες) (0,5), Server(s) (1)
5 Εξοπλισμός γραφείου (printers, scaners, projectors)
6 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets, set top boxes)
7

Ιστοσελίδα

8 Σύνδεση με e-market places
9 Digital marketing (google ads, facebook ads)
10

Παρουσία στα Social media

11

E-shop / σύστημα κρατήσεων

12 Ασφαλής πληρωμές
13 Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
14 Εφαρμογές γραφείου, Antivirus
15 Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στην βελτίωση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS, PMS)
16 Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)
17 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
18

Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας

 

Διαβάστε και για το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα:

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343