ΕΣΠΑ: Κέντρα Ικανοτήτων

ΕΣΠΑ: Κέντρα Ικανοτήτων

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Περίοδος υποβολής

Από 24/6/2020 έως 13/11/2020 (και ώρα 15:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής Μεσογείων 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ. Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων της Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα.

Όροι και προϋποθέσεις

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα - ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί και η οποία φέρει την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ για την καλή εκτέλεση του έργου, που έχει αναλάβει. Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν (1) οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε (5) επιχειρήσεις. Επιπλέον ως μέτοχοι/εταίροι δύναται να συμμετέχουν μια (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκουν σε λοιπούς φορείς. Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους στο υπό σύσταση ΚΕNΤΡO ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες.
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
 • Λοιποί φορείς. Ως λοιποί φορείς νοούνται τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που δύνανται να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική/λογιστική νομοθεσία που τους διέπει (όπως Σύνδεσμοι/Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια). Το υπό ίδρυση Κέντρο Ικανοτήτων να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμοί, Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τι χρηματοδοτείται

Α. Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων

Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Ικανοτήτων.

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με: Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού - Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Αυλα στοιχεία ενεργητικού - Αδειες Χρήσης Προγραμμάτων Λογισμικού (Software Licences) - Λογισμικά Εφαρμογών (Application Software) - Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 2. Λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων). Οι δαπάνες είναι σχετικές με:
  1. το συντονισμό του Κέντρου Ικανοτήτων
  2. την προβολή του Κέντρου Ικανοτήτων για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την ενίσχυση της προβολής του Κέντρου,
  3. τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Ικανοτήτων, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας. Έμμεσες δαπάνες (σταθερό ποσοστό 25% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση).

Β. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

Οι ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, μελέτη σκοπιμότητα). Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης και οι δαπάνες του θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη)
 • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 12.650.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 3.700.000 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική: 11.000.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα: 2.000.000 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Νότιο Αιγαίο: 650.000 €

ΣΥΝΟΛΟ: 30.000.000 €

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343