ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, δηλαδή η δημόσια δαπάνη, ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη δράση από άποψης χρημάτων που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, κάτι που σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις υπαχθούν, θα μπορούν να λάβουν από 13.000 έως 130.000 ευρώ. Έμφαση δίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό, όπως φαίνεται και στον πίνακα του χρηματοδοτικού σχήματος, η ένταση της ενίσχυσης είναι μεγαλύτερη από ότι στις άλλες.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000€. Έμφαση δίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό, όπως φαίνεται και στον πίνακα του χρηματοδοτικού σχήματος, η ένταση της ενίσχυσης είναι μεγαλύτερη από ό,τι στις άλλες.

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20.02.2019.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.1.2021 και ώρα 17:00:00.

Καθόλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Ως οn/οff κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, οι διακρίσεις - βραβεύσεις της επιχείρησης.

Όπως προαναφέρθηκε, αν η βαθμολογία είναι πάνω από 50, τότε η επιχείρηση υπάγεται «αυτόματα» στο πρόγραμμα. Αν είναι χαμηλότερη, απορρίπτεται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες είναι οι εξής:

 1. Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 2. Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 3. Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών
 4. Δαπάνες μισθολογικού κόστους εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

Οι τομείς προτεραιότητας

Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά - Κατασκευές

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών επιδοτείται με διαφορετικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50%.

Επειδή στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική, για τον λόγο αυτό, όπως φαίνεται στον πίνακα, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα (μπορεί να φτάσουν μέχρι 65%).

Παράλληλα, στο πλαίσιο κινητροδότησης των επιχειρήσεων για αναζήτηση νέων αγορών, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν τις κατηγορίες δαπανών για αγορά εξοπλισμού για συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων που επίσης μπορεί να ανέλθει στο 65%. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου μπορεί να ανέλθει επίσης έως το 65%.

Οι δαπάνες πιστοποίησης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες πιστοποίησης, οι οποίες μπορούν να αποτελούν και το 100% του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιδότηση θα χορηγείται για τις εξής κατηγορίες:

1. Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών

1.1 Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την νομοθεσία, ήτοι επιτρεπόμενα συστατικά, αναφορές στην ετικέτα (labeling και τεχνική μετάφραση), ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο στην χώρα των προϊόντων
 • Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.
 • Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel)
 • Βιομηχανικοί έλεγχοι
 • Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- CE

- ΕΝ 15088

- ΕΝ 998-2

- ΕΝ 1090-1

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση προϊόντων (προπαρασκευαστικές ενέργειες + επιθεώρηση +έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 1.1 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος.

Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

1.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.
 • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)

- Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801)

- Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSCC 22000 , IFS, BRC)

- Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

- Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)

- Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

- Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)

- Συστήματα Κοινωνικής Ευθύνης (SA 8000)

- Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher)

- Προαιρετικές Πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τις χώρες προορισμού.

Δείτε εδώ και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Επικοινωνίστε μαζί μας και μάθετε πως μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας.

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343