Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Ημερομηνίες προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης: 06/06/2024

Ημερομηνία λήξης: 27/11/2024

Ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 6/6/2024 θα ξεκινήσει η δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ" που αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027) και το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει έως και το 80% του συνολικού προϋπολογισμού.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες ανά παρέμβαση είναι οι εξής:

- για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10/07/2024 και ώρα 15:00

- για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17/07/2024 και ώρα 15:00

- για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27/11/2024 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική για τις Παρεμβάσεις I και II και άμεση (FiFo), μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού για τις Παρεμβάσεις III και IV.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο Προϋπολογισμός της δράσης είναι 300.000.000 € εκ των οποίων θα διατεθούν:

 • 66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.
 • 234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη ανά Παρέμβαση και Κατηγορία Περιφέρειας είναι:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος Αττική και Νότιο Αιγαίο
Παρέμβαση I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 46.800.000 13.200.000 60.000.000
Παρέμβαση ΙΙ Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 140.400.000 39.600.000 180.000.000
Παρέμβαση ΙΙΙ Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 30.420.000 8.580.000 39.000.000
Παρέμβαση IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 16.380.000 4.620.000 21.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 234.000.000 66.000.000 300.000.000

Σε ποιους απευθύνεται

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται:

 • είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • είτε από ομάδες επιχειρήσεων,
 • είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

και θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας, να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) Παρεμβάσεις και να αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).

Συνοπτικά οι 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027:

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Παρεμβάσεις

I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ' ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜμΕ), είτε Ομάδες Επιχειρήσεων, στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ' ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, , με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχειμία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:

 • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ.
 • Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που έχουν κατ' ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μέγιστος προϋπολογισμός Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Παρέμβαση Ι – Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις Έως 800.000€
Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς Έως 2.000.000€
Παρέμβαση ΙΙΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Έως 2.000.000€
Παρέμβαση ΙV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe. Έως 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση, είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, για έργα έρευνας και ανάπτυξης, αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού

β) Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού

Οι δαπάνες για τα έργα της Παρέμβασης IV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις προσδιορίζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καταλλήλως αναπροσαρμοσμένες προς τις ανωτέρω επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Δείτε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.