Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Ημερομηνίες προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης: 22/02/2024

Ημερομηνία λήξης: 15/05/2024

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την δράση «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Η δράση επιδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις με 50% και τις μεσαίες επιχειρήσεις με 40%. Το επιδοτούμενο ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των €10.000.

Στη δράση ισχύει ο κανονισμός de minimis.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 105,6 εκατ. Ευρώ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ- Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, επιλέγονται είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων, εφόσον επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη. Για τις ανάγκες του Προγράμματος επιλέχτηκε η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις, που:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί έως την 31.12.2023
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ι.Κ.Ε., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται οι αιτούντες να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος στόχος μείωσης είναι η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (και συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%. Επισημαίνεται ότι ο ανώτερος στόχος είναι υποχρεωτικός και θα πρέπει να τεκμηριωθούν μέσω μιας δεύτερης έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακού Ελέγχου εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) και κατ’ επέκταση οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν απορρίπτονται από την διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού:

 1. δαπάνη αγοράς ενός (1) νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,
 2. δαπάνη αγοράς ενός (1) νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης,
 3. δαπάνη αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
 4. δαπάνες λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες Υπηρεσιών:

 1. δαπάνη εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.)),
 2. δαπάνη για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα 2 ΠΕΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,
 3. δαπάνη για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι οι 2 Ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.