Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Προδημοσίευση)

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Προδημοσίευση)

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Η δράση αυτή επιδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις με 50% και τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με 40%. Το επιδοτούμενο ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10.000€. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού, όπως νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και άλλων λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Στην δράση ισχύει ο κανονισμός de minimis.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 105,6 εκατ. Ευρώ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, επιλέγονται είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων, εφόσον επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη. Για τις ανάγκες του Προγράμματος επιλέχτηκε η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις, που:

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 5. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται οι αιτούντες να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος στόχος είναι η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (και συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) τουλάχιστον κατά 30%. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω στόχος είναι υποχρεωτικός και κατ’ επέκταση οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

i) Δαπάνες Εξοπλισμού:

 • της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,
 • της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης,
 • της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
 • των δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

ii) Δαπάνες Υπηρεσιών:

 • της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.)),
 • της δαπάνης για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα 2 ΠΕΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,
 • της δαπάνης για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι οι 2 Ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, που αναμένεται να υπογραφεί, προσεχώς.

Αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην Προδημοσίευση του οδηγού εδώ.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.