Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Η δημοσίευση της πρόσκλησης σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του Ταμείου, αφού ανοίγει τον δρόμο για την άμεση υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σύμφωνα και με το ανοικτό κάλεσμα των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) φιλοδοξεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία οι οποίες θα αλλάξουν την δυναμική της χώρας.

Σκοπεύει να διαθέσει την περίοδο 2021 – 2026 επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους ύψους σχεδόν 31,16 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό  12,73 δισ. ευρώ θα έχει την μορφή ευνοϊκών δανείων.

Τα κεφάλαια αυτά γνωστά ως Κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στοχεύουν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά σχέδια υγειών και βιώσιμων ιδιωτικών επιχειρήσεων έως 50%, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή από Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς.

Αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν, να αναπτυχθούν και να κάνουν επανεκκίνηση μετά από την κρίση που δημιούργησε η πανδημία.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Βασική προϋπόθεση είναι τα επενδυτικά σχέδια να είναι συμβατά με τους στόχους που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή αυτούς της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης, της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και της εξωστρέφειας.

Δικαιούχοι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση στους παραπάνω πυλώνες και πληροί τα κριτήρια του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης;

Τα Δάνεια του ΤΑΑ θα καλύπτουν κατ' ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, με επιτόκιο 0,35%, διάρκεια δανείου έως 15 έτη και περίοδο χάριτος έως 3 έτη.

Η ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύπτει, κατ' ελάχιστον, ποσοστό 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Το υπόλοιπο 30% του κόστους της επένδυσης, μπορεί να καλύπτεται από συνήθη τραπεζικά δάνεια , με τραπεζικά κριτήρια.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Δάνειο ΤΑΑ
Ιδία συμμετοχή 20% Επιτόκιο 0,35%
Τραπεζικός Δανεισμός 30% Περίοδος Χάριτος Έως 3 έτη
Δάνειο ΤΑΑ 50%    

Σχετικά με την ιδιωτική συμμετοχή, είναι δυνατόν να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή και δάνεια που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης η ιδία συμμετοχή μπορεί να είναι σε εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση και αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρκεί να μην υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 • Γήπεδα αγορά – Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) – Διαμόρφωση γηπέδων (μόνο αν πρόκειται για δαπάνες συνυφασμένες με το επενδυτικό σχέδιο).
 • Κτίρια αγορά / κατασκευή – Κτίρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή – Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Οχήματα αγορά – Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
 • Άυλα αγορά / κατασκευή – Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές).
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο – Μετακινήσεις / εξοδολόγια.
 • Υπηρεσίες τρίτων συνδεδεμένες με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Αναλώσιμα.
 • Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).
 • Κόστος κεφαλαίων.
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ κ.λπ.).
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing).

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται η χρήση των δανείων του Ταμείου για την αναχρηματοδότηση δανείων προσωρινής χρηματοδότησης (bridge loans) που χορηγήθηκαν για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης εφόσον: α) Το δάνειο προσωρινής χρηματοδότησης έχει συναφθεί μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, β) η επένδυση θα έχει ήδη ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη και γ) η αναχρηματοδότηση των δανείων αυτών γίνει σύμμετρα (pari passu) και με το δάνειο συγχρηματοδότησης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις δανειοδότησης;

Πέρα από την βασική προϋπόθεση, που είναι η ένταξη της επένδυσης σε έναν από τους 5 στρατηγικούς πυλώνες, ο φορέας της επένδυσης θα πρέπει επίσης:

 1. Να προετοιμάσει ένα βιώσιμο και οργανωμένο επενδυτικό σχέδιο.
 2. Να είναι βιώσιμος και κερδοφόρος.
 3. Να πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη τραπεζικού δανεισμού καθώς θα πρέπει να εγκριθεί από την τράπεζα και από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης;

Βήμα 1: Προετοιμασία επενδυτικού σχεδίου (Business Plan)

Η φορέας-επιχείρηση θα πρέπει να ετοιμάσει το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο επιδιώκει να χρηματοδοτηθεί.

Βήμα 2: Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην τράπεζα

Στη συνέχεια απευθύνεται στην τράπεζα για να εξεταστεί εάν είναι δικαιούχος, με βάση το έργο που θέλει να υλοποιήσει, και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας. Μπορεί σε αυτό το στάδιο να δοθεί προέγκριση για το τραπεζικό δάνειο που απαιτείται.

Βήμα 3: Υποβολή της αίτησης

Αφού το έργο του έχει αξιολογηθεί ως χρηματοδοτήσιμο από το ΤΑΑ και από την ίδια, υποβάλλεται αίτηση για την αξιολόγηση της πρότασης.

Βήμα 4: Εξέταση αίτησης

Η διαδικασία προβλέπει τον ορισμό από την τράπεζα, ύστερα από κλήρωση, ανεξάρτητου αξιολογητή (από το μητρώο αξιολογητών) που θα αξιολογήσει την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα υπολογίσει το σωρευτικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για την εν λόγω επένδυση.

Βήμα 5: Εκταμίευση δανείου

Μετά από την θετική έκβαση των ενεργειών του αξιολογητή, ο επενδυτής υπογράφει την τελική σύμβαση του δανείου και γίνεται η εκταμίευση για την υλοποίηση του σχεδίου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά σχέδια

Αξιολογήστε τους επιχειρηματικούς σας στόχους και μάθετε πως μπορείτε να τους εντάξετε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επωφεληθείτε από το μέγεθος της ευνοϊκής χρηματοδότησης που θα δοθεί μέσα στα επόμενα χρόνια ως μέρος του σχεδίου Ελλάδα 2.0.

Η MDC Stiakakis μπορεί να σας υποστηρίξει σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας, από την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την υλοποίησή του.