Αναμενόμενο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναμενόμενο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» αποτελεί την τρίτη σε σειρά πρωτοβουλία του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να ξεκινήσει το Δ' τρίμηνο του 2023 για την υποβολή αιτήσεων.

Θα αποτελείται από 2 υπό-προγράμματα τα κύρια χαρακτηριστικά των οποίων αναλύονται παρακάτω:

Κύρια Χαρακτηριστικά

Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών και μπορεί να φτάσει έως και το 60% υπό προϋποθέσεις.

Μπορούν να υποβάλλουν νεοσύστατες επιχειρήσεις (έναρξη μετά τις 18/12/2022) ή υπό-ίδρυση επιχειρήσεις.

Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων Τουριστικών επιχειρήσεων»

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών και μπορεί να φτάσει έως και το 60% υπό προϋποθέσεις.

Περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ΚΑΔ σχετικών με τον τουρισμό.

Για τα τουριστικά καταλύματα οι επιλέξιμες μορφές επένδυσης είναι οι εξής:

 1. Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω (Δυναμικότητα 12 έως 50 κλίνες), Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping 3 αστέρων και άνω και Ξενώνες Νεότητας.
 2. Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, Τουριστικές Επιχειρήσεις. Tουλάχιστον 3 ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα (4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών).
 3. Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 4. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα κ.α.) και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης και για τις 2 δράσεις δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προϋποθέσεις

Για την ένταξη στη δράση, θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 2. Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.
 3. Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 4. Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 5. Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 6. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 9. Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 10. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Καταβολή Χρηματοδότησης

Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.

Η επιχορήγηση που θα καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης
1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος:

Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίων

2

Μηχανήματα – εξοπλισμός:

 1. Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός
 2. Εργαστηριακός εξοπλισμός
 3. Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό
 4. Λοιπός εξοπλισμός
3 Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)
4 Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
5 Τεχνικές μελέτες
6 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
7 Μεταφορικά μέσα
8 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)
9 Έμμεσες δαπάνες

Υποβολή - Αξιολόγηση - Ένταξη - Υλοποίηση

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση πρέπει να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη για φυσικά δικαιολογητικά, μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Επιδοτήσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr). Οι λεπτομέρειες, ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής, τα απαραίτητα έγγραφα, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και άλλες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην αναλυτική πρόσκληση. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι:

δεν επιτρέπεται καμία σημαντική τροποποίηση στο κύριο αντικείμενο ή την τοποθεσία της επένδυσης

δεν επιτρέπονται μεγάλες αλλαγές ή διαφορές στους συμμετέχοντες και τα ποσοστά τους κατά τη διάρκεια του έργου, από τη στιγμή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ενός Φυσικού/Νομικού Προσώπου σε περισσότερες από μία εγκεκριμένες αιτήσεις για χρηματοδότηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με:

 • την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων
 • την εμπειρία των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
 • την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • την εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • τη συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.
Εξασφαλίστε τη θέση σας τώρα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Καλωσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλωσήρθατε στον ιστότοπό μας!