Τι εταιρεία να φτιάξω; Επιλέγοντας την κατάλληλη Νομική Μορφή για την επιχείρησή σας

Τι εταιρεία να φτιάξω; Επιλέγοντας την κατάλληλη Νομική Μορφή για την επιχείρησή σας

Δεν είναι λίγες οι φορές, που ως σύμβουλοι καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα, «τι νομική μορφή να έχει η εταιρεία που θα φτιάξω;». Αυτή η ερώτηση, βαθιά ριζωμένη στην επιθυμία κάθε επιχειρηματία για μια σταθερή βάση που θα αναπτύξει την ιδέα του, αναζητά κυρίως σαφήνεια στο βέλτιστο νομικό πλαίσιο για μια αναδυόμενη επιχείρηση. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι ούτε απλή, ούτε άμεση και απαιτεί λεπτομερή εξέταση διαφόρων πτυχών.

Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση βρίσκεται στο σημείο όπου συγκλίνουν 3 βασικοί παράμετροι: Πρώτον το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεύτερον τα χαρακτηριστικά της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρίτον οι επιδιώξεις του/των επιχειρηματία(ων). Η προσέγγιση αυτή, εφαρμοσμένη ορθά, εξασφαλίζει την πιο σταθερή βάση για ανάπτυξη.

Επομένως, χρήσιμο για κάθε νέο επίδοξο αλλά και υφιστάμενο επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να έχει γνώση των επιλογών του, είναι να γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των νομικών μορφών επιχειρήσεων. Ας εξετάσουμε περισσότερα:

Ξεκινώντας με τα βασικά: Επιχείρηση & Εταιρεία

Είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχειρηματία, είτε πεπειραμένο είτε νεοεισερχόμενο, να κατανοήσει την θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στην Επιχείρηση και την Εταιρεία:

Επιχείρηση: Αφορά σε μια παραγωγική-οικονομική μονάδα. Στην ουσία:

 • Συνδυάζει και χρησιμοποιεί διάφορους παράγοντες παραγωγής.
 • Στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Στοχεύει στη διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών στους καταναλωτές μέσω του μηχανισμού της αγοράς.

Εταιρεία: Αναφέρεται σε μια συνεργασία, που αποτελείται είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από νομικά πρόσωπα, ενωμένα από έναν κοινό σκοπό. Σημαντικό να σημειωθεί:

 • Ο σκοπός της μπορεί να υπερβαίνει το κέρδος, περιλαμβάνοντας θρησκευτικούς, πολιτικούς ή φιλανθρωπικούς στόχους.
 • Για νομική αναγνώριση, οι στόχοι της πρέπει να περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη.

Κατηγοριοποίηση των Επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις, όταν διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:

Ατομική Επιχείρηση:

 • Αντιπροσωπεύει την απόλυτη απλότητα στη δομή των επιχειρήσεων.
 • Ιδρύεται και διαχειρίζεται από ένα μόνο άτομο.
 • Υψηλή ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς.

Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα:

 • Δημιουργούνται μέσω της συγχώνευσης ατόμων και/ή κεφαλαίου με στόχο το κέρδος.
 • Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν τις Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.
 • Χαρακτηρίζονται από ευελιξία στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σταθερούς φορολογικούς συντελεστές και σχετική ακαμψία στην προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς.

Προσωπικές Εταιρείες

Στις εταιρείες αυτές  οι εταίροι έχουν µία πιο προσωπική σχέση µε την εταιρία τους, καθώς έχουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της.

Βασικότερα χαρακτηριστικά: 

 • Επηρεάζεται άμεσα από γεγονότα όπως ο θάνατος, η κήρυξη σε πτώχευση  και η απώλεια δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Οι εταίροι είναι υπεύθυνοι με την προσωπική τους περιουσία για το σύνολο των εταιρικών υποχρεώσεων εις ολόκληρο και εις ακέραιο.
 • Όλοι οι εταίροι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα του ύψους και του είδους εισφοράς σε κεφάλαιο (αρχή της ισότητας) και είναι υποχρεωμένοι να υποδεικνύουν πίστη στις μεταξύ τους σχέσεις.

Οι συχνότερες μορφές προσωπικών εταιρειών είναι η Ομόρρυθμη (O.E.) και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) ενώ στις προσωπικές εταιρείες συγκαταλέγονται και οι Αστικές καθώς και οι Αφανείς Εταιρείες.

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες δε συνδέονται τόσο προσωπικά µε τους εταίρους τους, καθώς οι εταίροι έχουν ευθύνη ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής τους για τις υποχρεώσεις της.  

Βασικότερα χαρακτηριστικά: 

 • Διαχωρισμός προσωπικής και εταιρικής περιουσίας.
 • Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη.
 • Ο θάνατος, η πτώχευση και η απώλεια δικαιοπρακτικής ικανότητας δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
 • Για τα χρέη της εταιρείας, υπεύθυνη είναι η ίδια η εταιρεία.

Οι συχνότερες μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών είναι η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) και η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ενώ στις κεφαλαιουχικές εταιρείες συγκαταλέγονται και οι Ευρωπαϊκές και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες.

Ατομική Επιχείρηση Ομμόρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε)

● Επιλέγεται συνήθως για αναμενόμενα κέρδη έως 20.000€

● Ιδανική μορφή για πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται από ένα άτομο και επιδιώκουν την μέγιστη ευελιξία κινήσεων.

● Επιλέγεται ως νομικό πρόσωπο όταν όλοι οι εταίροι επιθυμούν ίση αντιμετώπιση ζημίες κέρδη και υποχρεώσεις έναντι τρίτων.

● Επιδιώκουν ευελιξία στην διαδικασία πληρωμών εισπράξεων και απολήψεων

● Βασική επιδίωξη η διανομή κερδών σε κάθε έτος με το μικρότερο δυνατό κόστος (απαλλάσσεται του φόρου μερισμάτων)

● Αποτελεί καλύτερη επιλογή έναντι της Ομόρρυθμης Εταιρείας όταν κάποιος ή κάποιοι εκ των εταίρων δεν επιθυμούν να φέρουν ευθύνες έναντι τρίτων πέραν της εισφοράς τους στο κεφάλαιο.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

● Εύκολη εισαγωγή νέων μετόχων και επενδυτών

● Καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα

● Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

● Διανομή κερδών κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.

● Φόρος μερισμάτων 5%

● Πολυπλοκότερη η λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις προσωπικές εταιρείες

● Απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο 25.000€

● Περιορισμένη ευθύνη εταίρων

● Ευελιξία στην σύσταση

● Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

● Εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές

● Φόρος μερισμάτων 5%

● Σχετική πολυπλοκότητα στην λήψη αποφάσεων

● Εύκολη μεταβολή κεφαλαίου σε σχέση με την ΑΕ

● Περιορισμένη ευθύνη εταίρων

● Πολυπλοκότερη διαδικασία σύστασης

● Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

● Φόρος μερισμάτων 5%

● Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων ειδικά στην περίπτωση μονοπρόσωπης ΕΠΕ όπου απαιτείται παρουσία συμβολαιογράφου.

● Θεωρείται ξεπερασμένη μορφή επιχείρησης καθώς την θέση της έχει καταλάβει η Ι.Κ.Ε.

Η σημασία της ενημερωμένης επιλογής

Επιλέγοντας νομική μορφή για την επιχείρηση σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα οικονομικά, φορολογικά, νομικά και διοικητικά θέματα, έχοντας πάντα υπόψη ότι μετά την έναρξη της δραστηριότητας η αλλαγή είναι σαφώς πολυπλοκότερη. Μια καλά ενημερωμένη επιλογή μπορεί να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να αξιολογείτε τακτικά την επιχείρησή σας και να προσαρμόζετε την εταιρική δομή σας ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Κατά την διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης νομικής μορφής, ένας έμπειρος σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο καθώς θα συνδιάσει τους μακροπρόθεσμους στόχους με το νομικό πλαίσιο, για να επιλεχθεί μία νομική μορφή που δεν θα αποτελεί βαρίδιο για την επιχείρηση.

Η MDC Stiakakis, με 20 και πλέον χρόνια εμπειρίας, διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία για να καθοδηγήσει στην σωστή λήψη αποφάσεων επί της επιλογής της νομικής μορφής, τόσο σε νέες, όσο και σε υφιστάμενες επιχειρηματικές δομές.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε.