Ξεκινήστε την πρώτη σας επιτυχημένη λύση Ανάλυσης Δεδομένων

Ξεκινήστε την πρώτη σας επιτυχημένη λύση Ανάλυσης Δεδομένων

Η δημιουργία μιας κουλτούρας βασισμένης στα δεδομένα δεν είναι απλώς μια τάση· είναι μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων. Όταν γίνεται σωστά, δίνει τη δυνατότητα στις οργανώσεις να αξιοποιούν τα δεδομένα για να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και στρατηγική ανάπτυξη. Ωστόσο, η υλοποίηση ενός συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) απαιτεί περισσότερα από απλώς τη σωστή τεχνολογία—απαιτεί μια σαφή στρατηγική, καθορισμένους στόχους και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Σε αυτό το άρθρο δεν θα εστιάσουμε στις μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες. Θα ξεκινήσουμε από το πιο βασικό, που είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας βασισμένης στα δεδομένα. Χωρίς αυτή την παράμετρο, οποιαδήποτε τεχνολογία είναι καταδικασμένη να μπει στο «συρτάρι». Από την άλλη, όταν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν, ακόμα και αν οι πρώτες προσπάθειες αποτύχουν.

Θέτοντας τα Θεμέλια: Ορισμός Στόχων και Στρατηγικής

Πριν εμβαθύνετε στις τεχνικές πτυχές ενός συστήματος BI, είναι απαραίτητο να θέσετε μια σταθερή βάση ορίζοντας τους επιχειρηματικούς σας στόχους και τη στρατηγική. Χωρίς σαφείς στόχους, οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται θα στερούνται κατεύθυνσης και σκοπού, οδηγώντας σε τυχαίες και πιθανώς παραπλανητικές μετρήσεις που παρεμποδίζουν αντί να τη διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων. Ξεκινήστε εντοπίζοντας βασικούς επιχειρηματικούς στόχους και βεβαιωθείτε ότι αυτοί επικοινωνούνται αποτελεσματικά σε όλες τις εσωτερικές ομάδες. Αυτή η ευθυγράμμιση εξασφαλίζει ότι όλοι κατανοούν τον σκοπό πίσω από τη συλλογή δεδομένων και τις πληροφορίες που το σύστημα BI στοχεύει να παρέχει.

Ο Ρόλος των Επιχειρηματικών Χρηστών στις Πρωτοβουλίες BI

Μια επιτυχημένη πρωτοβουλία BI πρέπει να ξεκινά με τους επιχειρηματικούς χρήστες—τα άτομα που τελικά θα βασίζονται στις πληροφορίες που παράγει το σύστημα. Στις περισσότερες πρωτοβουλίες ανάλυσης δεδομένων, εμπλέκονται και εξωτερικοί σύμβουλοι που συμβάλουν με την τεχνογνωσία τους σε διάφορους τομείς. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία εσωτερική ομάδα BI. Ο κύριος σκοπός αυτής της ομάδας είναι να φέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την λειτουργία της επιχείρησης και να λειτουργήσει ως «γέφυρα» μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών και της εταιρείας.

Κατανόηση των Διαφορετικών Τύπων Ομάδων

Όσον αφορά την παροχή ανατροφοδότησης και τη χρήση ενός συστήματος BI, οι εσωτερικές ομάδες μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις τύπους:

 1. Ομάδες με Κουλτούρα Δεδομένων: Αυτές οι ομάδες είναι εξοικειωμένες με τα δεδομένα και κατανοούν ακριβώς ποιες πληροφορίες και αναφορές χρειάζονται για να είναι αποτελεσματικές. Συχνά έχουν υπάρχουσες διαδικασίες, όπως προσαρμοσμένα φύλλα Excel, και μπορούν να παρέχουν λεπτομερείς προτάσεις και καινοτόμες ιδέες για το σύστημα BI.
 2. Ομάδες χωρίς Κουλτούρα Δεδομένων: Αυτές οι ομάδες ενδέχεται να μην χρησιμοποιούν δεδομένα εκτενώς ή να κατανοούν τα πιθανά οφέλη τους. Μπορεί να βασίζονται σε ad hoc φύλλα Excel ή να μην πραγματοποιούν καθόλου ανάλυση δεδομένων, συχνά λόγω έλλειψης επίγνωσης ή εκπαίδευσης. Δεν είναι σπάνιο, οι συγκεκριμένες ομάδες να παράγουν αξιόλογα αποτελέσματα λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας.
 3. Υβριδικές Ομάδες: Αυτές οι ομάδες έχουν έναν συνδυασμό μελών με και χωρίς γνώση δεδομένων και παρέχουν μια μοναδική προοπτική καθώς συνδυάζουν την ανάλυση με την εμπειρία.

Προώθηση Συνεργασίας για μια Κουλτούρα Δεδομένων

Για να δημιουργήσετε μια κουλτούρα δεδομένων, είναι κρίσιμο να προωθήσετε τη συνεργασία μεταξύ των 3 διαφορετικών τύπων ομάδων. Η διοίκηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, ειδικά κατά τα αρχικά στάδια της προσπάθειας.

Φέρνοντας τις Ομάδες Μαζί

Μια αποτελεσματική προσέγγιση είναι να οργανώσετε συναντήσεις με συγκεκριμένους στόχους που περιλαμβάνουν τόσο τις ομάδες με κουλτούρα δεδομένων όσο και αυτές χωρίς. Αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, βοηθώντας τις λιγότερο εξοικειωμένες ομάδες να κατανοήσουν την αξία της λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε συνεργαζόμενοι στενά με τις ομάδες με κουλτούρα δεδομένων για την ανάπτυξη αρχικών αναφορών και αναλύσεων. Αυτές οι πρώτες «νίκες» μπορούν στη συνέχεια να παρουσιαστούν στις άλλες ομάδες, δείχνοντας τα απτά οφέλη του συστήματος BI και ενθαρρύνοντας την ευρύτερη υιοθέτηση.

Αμοιβαία Οφέλη και Ανταλλαγή Γνώσεων

Η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τύπων ομάδων προσφέρει πολλά οφέλη:

 • Καινοτομία: Οι ομάδες με γνώση δεδομένων μπορούν να εισάγουν νέες μεθόδους και προτάσεις, ενώ οι ομάδες χωρίς γνώση δεδομένων μπορούν να παρέχουν πρακτική ανατροφοδότηση σχετικά με τη χρηστικότητα και τη σχετικότητα.
 • Αποδοτικότητα: Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μπορεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, μειώνοντας την περιττότητα και βελτιώνοντας τη συνολική αποδοτικότητα.
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Οι ομάδες χωρίς γνώση δεδομένων μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων μέσω της έκθεσης σε πρακτικές βασισμένες στα δεδομένα, ενισχύοντας τις συνολικές τους δυνατότητες.
 • Αλλαγή Κουλτούρας: Μια συνεργατική προσέγγιση ενισχύει την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της αποδοχής σε όλη την οργάνωση, μεταβάλλοντας σταδιακά την κουλτούρα προς τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα.

Μια Προσέγγιση από Κάτω προς τα Πάνω

Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω είναι κρίσιμη για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης κουλτούρας δεδομένων. Αντί να επιβάλλετε τη χρήση του BI μέσω μιας κεντρικής ομάδας που κατευθύνεται από τη διοίκηση, ενθαρρύνετε την υιοθέτηση από τις ομάδες της ίδιας ιεραρχίας. Αυτή η οργανική ανάπτυξη διασφαλίζει ότι η χρήση των εργαλείων BI καθοδηγείται από πραγματικό ενδιαφέρον, οδηγώντας σε πιο ουσιαστική και μακροχρόνια αλλαγή.

Η επιχείρησή μου δεν έχει ομάδες με κουλτούρα δεδομένων

Δεν είναι ασυνήθιστο για μια επιχείρηση να στερείται εντελώς κουλτούρας δεδομένων σε όλο το εύρος της. Αυτό παρατηρείται συχνότερα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου η ψηφιοποίηση θεωρείται αναγκαίο κακό, παρά μία ευκαιρία για καινοτομία, κυρίως λόγω διοικητικής αδράνειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο συνδυασμός των ομάδων δεν είναι εφικτός, η πρόσληψη ενός συμβούλου με εκτεταμένη εμπειρία τόσο στην υλοποίηση όσο και στον σχεδιασμό είναι απαραίτητη. Ο σύμβουλος θα αναλάβει την καταγραφή, κατανόηση, πρόταση και υλοποίηση λύσεων, των οποίων η υιοθέτηση θα εξαρτάται απόλυτα από την πρακτική τους χρησιμότητα.

Η πρόκληση για τον σύμβουλο έγκειται στο να δημιουργήσει λύσεις που θα είναι ουσιαστικές για τους τελικούς χρήστες, ακόμη και αν αυτοί δεν τις έχουν σκεφτεί μέχρι τώρα. Αυτό απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και ικανότητα προσαρμογής από την πλευρά του συμβούλου.

Παράδειγμα: Βελτίωση της Απόδοσης Πωλήσεων

Σκεφτείτε μια ομάδα πωλήσεων που είναι χωρισμένη σε ομάδες με και χωρίς γνώση δεδομένων. Η ομάδα με γνώση δεδομένων χρησιμοποιεί ένα εργαλείο BI για την παρακολούθηση της απόδοσης των πωλήσεων, τον εντοπισμό τάσεων και τη βελτιστοποίηση στρατηγικών. Μέσω της κοινής παρουσίασης των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων σε συνεργατικές συναντήσεις, βοηθούν την ομάδα χωρίς γνώση δεδομένων να κατανοήσει το δυναμικό των στρατηγικών που βασίζονται στα δεδομένα. Με την πάροδο του χρόνου, ολόκληρο το τμήμα πωλήσεων υιοθετεί το εργαλείο BI, οδηγώντας σε βελτιωμένη απόδοση πωλήσεων, καλύτερη πρόβλεψη και πιο αποτελεσματική κατανομή πόρων.

Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή ενός Συστήματος BI

 1. Ξεκινήστε Περιορισμένα: Ξεκινήστε με ένα πιλοτικό έργο που περιλαμβάνει μερικές ομάδες για να δείξετε την αξία του συστήματος BI.
 2. Προσφέρετε Εκπαίδευση: Παρέχετε εκπαιδευτικές συνεδρίες και πόρους για να βοηθήσετε τις ομάδες χωρίς γνώση δεδομένων να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων.
 3. Ενθαρρύνετε τον Πειραματισμό: Επιτρέψτε στις ομάδες να πειραματιστούν με διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για να βρουν τι λειτουργεί καλύτερα για αυτές.
 4. Αναδείξτε τις Επιτυχίες: Αναδείξτε και «γιορτάστε» τις πρώτες επιτυχίες για να δημιουργήσετε δυναμική και να ενθαρρύνετε την ευρύτερη υιοθέτηση.
 5. Συνεχής Βελτίωση: Συγκεντρώστε τακτικά ανατροφοδότηση και κάντε βελτιώσεις στο σύστημα BI για να διασφαλίσετε ότι ικανοποιεί τις εξελισσόμενες ανάγκες της επιχείρησης.

Στην MDC Stiakakis παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες Business Intelligence. Αυτοματοποιούμε τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων, μεταμορφώνοντας τη λήψη αποφάσεων της εταιρείας σας. Ρωτήστε μας πώς να ξεκινήσετε με επιτυχία την πρώτη σας πρωτοβουλία Business Intelligence. 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε.