Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την κατάθεση των παραστατικών μεταφοράς από όλες τις νησιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να συλλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία, να υπολογιστεί το αντιστάθμισμα και να ξεκινήσει η κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη των νησιωτικών περιοχών οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της απομόνωσης από την Ηπειρωτική  Ελλάδα. Η εφαρμογή του μέτρου, εναρμονίζει το επιπλέον κόστος μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, στο μέτρο  «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) Επιχειρήσεων», για δαπάνες του έτους 2020, εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από το ν.4551/2018, και μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για υπαγωγή, με βάση την αρ.πρωτ. 4113.80-02/2713/17.9.2020 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4044, 21-9-2020).

Κατά την Κοινή Απόφαση, προβλέπονται δύο διακριτές φάσεις χρηματοδότησης για τις δαπάνες του έτους 2020, καθώς και τη συμμετοχή της νήσου Κρήτης με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω Κοινή Απόφαση. Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει για τις δαπάνες του έτους 2020 δύο αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση και τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Φάσεις Χρηματοδότησης Περιόδοι επιλεξιμότητας δαπανών Περιόδοι υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
1η Φάση 1-1-2020 έως 30-06-2020 24-09-2020 έως 07-12-2020
2η Φάση 1-7-2020 έως 31-12-2020 04-01-2021 έως 5-2-2021

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του Εμπορίου, της Μεταποίησης, των Καταλυμάτων και Εστίασης καθώς και των Ανακυκλώσιμων Υλικών. Οι επιχειρήσεις, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

 1. Να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από το ν.4551/2018, όπως ισχύει.
 2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (κύριο ή δευτερεύοντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕΡΟΣ A - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα.
 3. Για τις επιχειρήσεις της Κρήτης υποχρέωση αποτελεί να διαθέτουν έναν (κύριο ή δευτερεύοντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕΡΟΣ Β - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα.
 4. Να έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τη στιγμή της αίτησης συμμετοχής, η διασταύρωση του κύκλου εργασιών τους για το εν λόγω έτος γίνεται σε μελλοντικό χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι μεταγενέστερος του χρόνου καταβολής της αιτούμενης χρηματοδότησης.
 5. Να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).
 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις αυτών) και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251).
 7. Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο ή σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, σε επιμελητήριο που καλύπτει τη νησιωτική τους έδρα. Στην περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών, αρκεί η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ).
 • Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.
 • Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ' αυτών συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη Δράση.
 • Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα για μία και μοναδική Αίτηση Χρηματοδότησης ανά περίοδο υποβολής.
 • Ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται της Αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Τρόπος Υπολογισμού & Διαδικασία Καταβολής

Για τον υπολογισμό του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) λαμβάνονται υπόψη (α) Το ύψος του ναύλου (β) Η απόσταση της μεταφοράς σε χλμ και (γ) Το μέσο κόστος ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 116), όπως ισχύει.

Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού, ανάλογα με το είδος της μεταφοράς (μέσω μεταφορικής εταιρείας ή ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος) παρατίθεται στο Παράρτημα III.

Το ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται αυτόματα από το Π.Σ. με την καταχώρηση των αιτούμενων παραστατικών στην Αίτηση χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν δύναται να υπερβεί το 70% του συνολικού κόστους μεταφοράς.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343