ΕΣΠΑ: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

ΕΣΠΑ: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Στόχος

Είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Προϋπολογισμός

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

 • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
 • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Δημόσια Επιχορήγηση

100% της επιλέξιμης δαπάνης

Διάρκεια υποβολών

Από 29.06.2018 έως 30.11.2018 και ώρα 23:59:00 (EEST)

Επιλέξιμες Συνεργασίες

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων.

Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

 • Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή υπό προϋποθέσεις,
 • Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κάθε Σχήμα υποβάλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για μια και μοναδική περιοχή παρέμβασης, εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά και οι πέντε (5) παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει:
  1. να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2011 (ΦΕΚ 698/20.3.2014):
   1. για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων και
   2. για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων
  2. να οριοθετείτε εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών.
  3. να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους,
 2. Για την συμμετοχή των επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:
  1. η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης και
  2. η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης.
 3. Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου.
 4. Ο Δήμος (Δικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».
 5. Ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και προαιρετικά στην κατηγορία: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής».

Σημειώνεται ότι

Κατ΄εξαίρεση για τις περιπτώσεις του Δήμου Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς το Σχήμα μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) κατά μέγιστο προτάσεις χρηματοδότησης για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δύο (2) διακριτές περιοχές παρέμβασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αναβάθμιση δημόσιου χώρου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης
 • Προμήθειες και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
 • Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής
 • Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής
 • Δαπάνες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης έως 4% του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου. Περιλαμβάνονται δαπάνες τεχνικών μελετών, δαπάνη προετοιμασίας φακέλου.
 • Δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων έως 5% του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου. Περιλαμβάνονται δαπάνες οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δήμο & Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Εμπορικό Σύλλογο.
 • Δαπάνες για την έκδοση οικοδομικών αδειών: περιλαμβάνονται δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας που τυχόν απαιτηθούν για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων και δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 20.000,00€.

Σημειώνεται ότι

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343